Din personliga MX-butik

Twin Air Liquid Power Luftfilterolja

  • 219 kr
I lager.

Twin Air Liquid Power är en flytande luftfilterolja som kan användas på alla typer av skumfilter. Framtagen för att ge optimalt luftflöde utan att låta skadlig smuts tränga igenom filtret. Luftfilterolja är en viktig produkt för att skydda din motor även under alla förhållanden ute på banan


Fara

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315 - Irriterar huden.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.